Hergee - Nijvelsesteenweg 490 -1500 Halle - gsm: 0477 66 96 99 - BTW: BE 0799.017.011

 

 

Algemene verkoopsvoorwaarden van Hergee:

 

Klachten betreffende de zending van de verkoper moeten op straffe van verval binnen de acht dagen na de aflevering van de goederen door de koper via een aangetekend schrijven ingediend worden. Na deze termijn wijgert de verkoper iedere verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid;

 

Iedere bestelling wordt aanvaard onder voorbehoud van facturatie aan de prijs in voege op het ogenblik van de levering.

Aanduidingen of prijzen in catalogi, folders, tarieven, enz. dienen als inlichtingen te worden beschouwd;

 

Iedere factuur is contant betaalbaar op de vervaldag.

 

De verkochte goederen blijven onze eigendom zolang de koopsom niet integraal is voldaan; zulks is zelfs het geval wanneer de goederen zijn verwerkt; in voorkomend geval gaat ons eigendomsrecht over op de goederen, waarin de onderdelen - door ons verkocht - zijn geïncorporeerd;

 

Bestellingen door de klant geplaatst en door ons aanvaard, moeten binnen de overeengekomen termijn worden afgehaald. Bij niet-afhaling zijn wij gerechtigd de koop-verkoop geheel of gedeeltelijk van rechtswege en zonder inmorastelling ontbonden te verklaren ten nadele van de koper, die in voorkomnd geval ten titel van forfaitaire schadevergoeding een bedrag is verschuldigd van 30% van de kostprijs van de goederen, inclusief de BTW, of anders de koper tot aanvaarding van de levering te dwingen;

 

Leveringsdata worden door ons steeds ter inlichting verstrekt aan de klant. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot ontbinding van de koop-verkoop ten onze nadelen, noch tot scadevergoeding. In geval van overmacht zijn wij ontlast van onze verplichting te leveren, zonder schadevergoeding;

 

Aangezien de tarieven en prijzen niet proportioneel zijn met de interesten ter zake kunnen wij geen enkele verantwoording opnemen inzake de resultaten en gevolgen van de werken en leveringen die ons werden toevertrouwd. Onze klanten erkennen dat wij vrijgesteld zijn van elke verantwoordelijkheid en verbinden er zich toe dat ze ons nooit zullen verdagen of in gebreke stellen, meer bepaald in geval van defect aan een motor, materiaal of eender welke schade, vertraging, brand, ongeval of schade aan materiaal tijdens de uitvoering, prestatie of transport. Evenwel, onze verantwoordelijkheid reikt niet verder dan de gratis vervanging van onze prestatie, en dit tijdens een periode die gelijk is met de periode van het defect, de schade of de vertraging. Deze clausules van niet-verantwoordelijkheid zijn absoluut voorranggevend en vormen het wezen van het contract dat ingeval van niet naleving, wij niet zouden hebben aanvaard. De clausules mogen geen uitzondering bevatten zelfs indien er tegenstrijdige bepalingen opgesomd zijn in sommige stukken die ons zouden toegezonden worden door sommige klanten. Het feit dat deze werken of leveringen ons worden toevertrouwd, houdt de aanvaarding in, zonder beperking van de algemene voorwaarden en in bijzonder van deze clausules;

 

Facturen die niet betaald werden op de vervaldag, worden van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekenstelling verhoogd met 10% van de verkoopsprijs (met een forfaitair minimum van € 50 per factuur). Bovendien wordt op de onbetaalde facturen een moratoire verwijlinterest nan 12% per jaar aangerekend de welke van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekenstelling ingaat vanaf de vervaldag. Iedere wanbetaling (ook van een wissel) maakt van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekenstelling de volledige schuld van de koper onmiddellijk eisbaar;

 

Alle redelijke kosten (gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten) verbonden aan een gerechtelijke invordering of revindicatie (inclusief erelonen van een advocaat voor wat betreft de profeeionele koper) komen ten laste van de wanbetaler. Deze kosten worden redelijkerwijze forfaitair bepaald op 10% van de verkoopsprijs met een minimum van € 250;

 

Alle kosten (inclusief zegelkosten, agios en bankkosten) met betrekking tot wissels enaccepten zijn ten laste van de betrokkene. Het door de verkoper op kopers trekken van aanvaarde of niet aanvaarde wissels vormt geen afwijking op het hieronder bepaalde bevoegdheidsbeding noch een vernieuwing van de schuldvordering;

 

De waarborsvoorwaarden beperken zich tot degene, die op de waarborgcertificaten bij de toestellen gevoegd, vermeld. Zoals de fabricant ze heeft bepaald, en behalve verkeerd gebruik of nalatigheid van de koper;

 

Ieder transport en vervoer gebeurt op risico van de bestemmeling van de goederen, ook in geval van franco verzending;

 

Iedere eigendomsoverdracht ingevolge de verkoop wordt, zowel wat de goederen zelf als wat het eventuele transportmateriaal betreft, gesloten op een opschortend beding van de volledige betaling van de verkoopsprijs (conform art. 101 faillisementswet);

 

De verkoper weigert de toepassing van enige andere algemene verkoopsvoorwaarde;

 

De verkoper behoudt zich het recht voor een administratieve kost ten belope van €5 aan te rekenen per individuele bestelling met een factuurwaarde van € 20 excl. BTW.

 

Bij betwisting is enkel het Belgische recht van toepassing. In elk geval van betwisting zijn enkel de voor de maatschappelijke zetel van de verkoper territoriaal bevoegde Rechtbanken bevoegd;